ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

วันที่: 
Fri 20 March 2020

ในสมัยก่อน ประเทศไทยเคยมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ จนกระทั่งในยุคอุตสาหกรรม ทรัพยากรที่เคยมีมาถูกใช้จนเกือบหมด สิ่งแวดล้อมทั้งหลายได้ถูกทำลายลงไป จนเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจนถึงทุกวันนี้
 
เราจึงต้องยึดหลัก "การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
ซึ่งแบ่งทรัพยากรออกได้ดังนี้
 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งได้แก่ อากาศ น้ำ ดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์ป่า พลังงานความร้อน พลังงานแสงแดด และอื่นๆ
 
ทรัพยากรเองยังแบ่งย่อยได้อีก 2 แบบ คือ ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและแร่ต่างๆ ส่วนทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้น เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า น้ำ ดิน และอากาศ
 
2. สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ทุกสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
 
วิธีการสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือ การออกกฎหมายควบคุม การจัดตั้งองค์กรเพื่อบริหารงาน การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ขึ้นมา
 
และสำคัญที่สุดของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จะประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ประชาชนไทยและผู้ประกอบการทุกคนหันมาปฏิบัติภายใต้กฏควบคุมนี้อย่างเคร่งครัดนั่นเองครับ เรามาทำให้ประเทศไทยสมบูรณ์ดังเดิมกันเถอะ
 
#STKC

QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
Hits 26 ครั้ง
แหล่งที่มา: 
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/61370/-env-
หมวดหมู่ OECD: